Commit d81e71f4 authored by Reinhold Kainhofer's avatar Reinhold Kainhofer
Browse files

Source of text, no KritBer in Vocal score

parent 3690c4c1
\section*{Text des Domine Deus, Graduale, HV 42}
\subsection*{Text des \q{Domine Deus} (Graduale, HV 42): 2 Makk 1,24-26}
\begin{small}
\newenvironment{lyricstable}{\begin{supertabular}{p{0.26\textwidth}p{0.33\textwidth}p{0.33\textwidth}}}{\end{supertabular}}
\nopagebreak
\begin{lyricstable}
......@@ -15,4 +14,7 @@ et custodi partem tuam & TODO & TODO \\
et sanctifica partem tuam. & TODO & TODO \\
\end{lyricstable}
2 Makk 1,24ff:
24 [...] Domine Deus omnium creator terribilis et fortis iustus et misericors qui solus es rex bonus 25 solus praestans solus iustus et omnipotens et aeternus qui liberas Israhel de omni malo qui fecisti patres electos et sanctificasti eos 26 accipe sacrificium pro universo populo tuo Israhel et custodi partem tuam et sanctifica 27 congrega dispersionem nostram libera eos qui serviunt gentibus contemptos et abominatos respice ut sciant gentes quod tu es Deus noster 28 adflige opprimentes et contumeliam facientes in superbia 29 constitue populum tuum in loco sancto tuo sicut dixit Moses
\end{small}
......@@ -27,11 +27,6 @@
\includescore{Score_Choral}
\cleardoublepage
\backmatter
\appendix
\input{TeX_Eybler_Graduale_DomineDeus_HV42_Include_KritBericht.itex}
\cleardoublepage
\makebackpage
\end{document}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment