Mozart_BenedictusSitDeus_Music_03_Allegro.ily 21.4 KB
Newer Older
1
\version "2.13.34"
2

3
4
IIIAllegroPieceName = "3. Coro"
IIIAllegroPieceNameTacet = "3. Coro tacet (Allegro, 48 Takte)"
5
6
IIIAllegroTempo = "Allegro."

7
8
9
10
IIIAllegroKey = \key c \major
IIIAllegroTimeSignature = \time 4/4

IIIAllegroSettings = \notemode {
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 \tempo \IIIAllegroTempo
}


IIIAllegroCueLabels = \notemode {
 \IIIAllegroSettings
}

IIIAllegroTbeIMusic = \relative c'' {
 c4 c c r | % 2
 r4 r8 d8 c4 g'8[ f] | % 3
 e4 r r2 | % 4
 r2 r8 g8 g8[ f] | % 5
 e4 r r2 | % 6
 r2 r4 e8[ d] | % 7
 e4 e8[ fis] g4 r | % 8
 R1*3 | % 11
 r2 r4 d8[ d] | % 12
 e8[ c16 c] c8[ c] c[ c] c4 | % 13
 R1*3 | % 16
 r2 r8 d[ d d] | % 17
32
 e4 r \partcombineApart d4 d8[ d] | % 18
33
 d4 r g, r | % 19
34
35
36
 \partcombineAutomatic d'4 r8 d8 d4 e | \barNumberCheck #20
 \partcombineApartOnce d d \partcombineApartOnce d2 | % 21
 d4 r8 \partcombineApartOnce d8 d4 r | % 22
37
 R1*3 | % 25
38
39
 r8 \partcombineApart d4 d8 d2 | % 26
 \partcombineAutomatic d4 r r e8[ e] | % 27
40
41
42
43
44
45
46
47
 e4 r r2 | % 28
 e4 r c r | % 29
 R1*3 | % 32
 r8 d8[ d d] e4 r | % 33
 R1 | % 34
 r4 e4 e r8 e8 | % 35
 e4 r r2 | % 36
 R1*2 | % 38
48
49
 r2 \partcombineApartOnce e4 r | % 39
 \partcombineApartOnce d4 r \partcombineApartOnce c r | \barNumberCheck #40
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
 c4 c8[ c] d4 e | % 41
 r4 e8[ d] c4 r8 d8 | % 42
 c4 r r c8[ c] | % 43
 c4 c r d8[ d] | % 44
 d4 e r8 f8[ e d] | % 45
 c8 r c r e[ e d d] | % 46
 c r c r e[ e d d] | % 47
 c4 d c d | % 48
 c8.[ c16] c8[ c] c2 \bar "|."
}
60
\addQuote "IIIAllegroTbeIMusic" { \IIIAllegroTbeIMusic }
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

IIIAllegroTbeIIMusic = \relative c' {
 c4 c c r | % 2
 r4 r8 g'8 e4 e'8[ d] | % 3
 c4 r r2 | % 4
 r2 r8 e e[ d] | % 5
 c4 r r2 | % 6
 r2 r4 c8[ g] | % 7
 c4 c g r | % 8
 R1*3 | % 11
 r2 r4 g8[ g] | % 12
 c8[ e,16 e] e8[ e] e[ e] e4 | % 13
 R1*3 | % 16
 r2 r8 g8[ g g] | % 17
 c4 r d d8[ d] | % 18
 d4 r g, r | % 19
 g4 r8 g8 g4 c | \barNumberCheck #20
 d g, d'2 | % 21
 g,4 r8 d' g,4 r | % 22
 R1*3 | % 25
 r8 d'4 d8 d2 | % 26
 g,4 r r e8[ e] | % 27
 e4 r r2 | % 28
 e4 r c r | % 29
 R1*3 | % 32
 r8 g'8[ g g] c4 r | % 33
 R1 | % 34
 r4 e, e r8 e | % 35
 e4 r r2 | % 36
 R1*2 | % 38
 r2 e'4 r | % 39
 d r c r | \barNumberCheck #40
 c,4 c8[ c] g'4 c | % 41
 r4 c8[ g] e4 r8 g | % 42
 e4 r r c8[ c] | % 43
 c4 c r g'8[ g] | % 44
 g4 c r8 d[ c g] | % 45
 e8 r c r c'[ c g g] | % 46
 e r c r c'[ c g g ] | % 47
 e8 c'4 g8 e8 c'4 g8 | % 48
 e8.[ e16] e8[ e] e2 \bar"|."
}
103
\addQuote "IIIAllegroTbeIIMusic" { \IIIAllegroTbeIIMusic }
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

IIIAllegroTimMusic = \relative c {
 c4 r4 r2 | % 2
 r2 r4 r8 g8 | % 3
 c4 r r2 | % 4
 r2 r4 r8 g | % 5
 c4 r r2 | % 6
 r2 r4 c8[ g] | % 7
 c4 r g r | % 8
 R1*3 | % 11
 r2 r4 g8[ g] | % 12
 c4 r8 c16[ c] c8[ c] c4 | % 13
 R1*3 | % 16
 r2 r8 g8[ g g] | % 17
 c4 r r2 | % 18
 R1*3 | % 21
 g4 r g r | % 22
 R1*6 | % 28
 r2 c4 r | \barNumberCheck #29
 R1*3 | % 32
 r8 g8[ g g] c4 r | % 33
 R1*8 | % 41
 r2 c4 r8 g8 | % 42
 c4 r r2 | % 43
 R1*2 | % 45
 r2 g4 g8[ g] | % 46
 c4 r g g8[ g] | % 47
 c4 r8 g c4 r8 g8 | % 48
132
 c8.[ c16] c8[ c] c2 \bar"|."
133
}
134
\addQuote "IIIAllegroTimMusic" { \IIIAllegroTimMusic }
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

IIIAllegroVIMusic = \relative c'' {
 c8[ c'16 h] c8[ c,16 h] c16[ d e f] g[ e d c] | % 2
 d[ f e g] \appoggiatura {g16} f8[ e16 d] e[ d c g'] g[( e) f( d)] | % 3
 c8[ c, c c] c[ c c c] | % 4
 a[ a h h] c[ e'16 g] g16[( e) f( d)] | % 5
 c8[ c,] r4 r2 | % 6
 r2 r16 c[ e g] c[ e d f] | % 7
 e[ d c d] e[ g fis a] g8[ g,] r4 | % 8
 r16 c,[ d e] f[ a g f] e[ d c d] e[ c d e] | % 9
 f[ d e f] g[ a f g] e[ f d e] c[ d h c] | \barNumberCheck #10
 a[ a h c] d[ c h a] g[ g' fis g] e[ d c h] | % 11
 c[ a h c] d[ e c d] h[ g h d] g8[ d'] | % 12
 e16[ c e g] c[ c, g e] c8[ <c' e,>] <c e, g,>4 | % 13
 R1*3 | % 16
 r2 r16 g,[ h d] g[ h d h] | % 17
 c[ d e d] c[ h a g] fis8[ a'16 fis] <d d,>8[ <d d,>] | % 18
 <d d,>16[ fis a g] fis[ e d c] c[ a d c] <h g'>8[ g'] | % 19
 g16[ h d c] h[ a g f] f[ d g f] e[ d c h] | \barNumberCheck #20
 a[ d fis d] g[ d c h] a[ g' fis e] fis[ a, h a] | % 21
 g[ d' g h,] a[ g' a, fis'] g4 r4 | % 22
 R1 | % 23
 r8 d d16[( h) c( a)] h4 r | % 24
 R1 | % 25
 r16 d,[ d' d,] c'[ d, a' d,] h'[ d, d' d,] c'[ d, a' d,] | % 26
 h'[ c h c] d[ e f a,] gis[ gis f' f] e[ e d d] | % 27
 c[ a d h] e4. a8 a4 | % 28
 gis16[ e, gis h] e[ g f h,] <c e, g,>4 r4 | % 29
 R1*3 | % 32
 r16 g,[ h d] g8[ d'] e[ g c f,]~ | % 33
 f8[ f h e,]~ e[ e] a4~ | % 34
 a8[ a] gis4 a16[ e( c) a]\staccato r f'[( e) gis,]\staccato | % 35
 a[ a, h c] d[ e f d] c[ d e d] c[ h c a] | % 36
 d[ e f d] e[ d c h] c[ d e d] c[ h d a] | % 37
 h[ cis dis e] fis[ dis cis h] e[ fis e d] c[ d c h] | % 38
 a[ c h a] h[ h cis dis] e[ g g' f] e[ d e cis] | % 39
 f[ e f e] d[ c d h] e[ d e d] c[ h c h] | \barNumberCheck #40
 a[ e' c' e,] c'[ e, c' e,] d[ g h g] c[ g e c] | % 41
 a'[ f c d] e,[ c' d, h'] c[ g'( e) c]\staccato r f[( d) h]\staccato | % 42
 c[ c e g] c8[ c] c16[ e, g f] e[ d c b] | % 43
 b[ g c b] a8[ f'] f16[ d e f] g[ a f e] | % 44
 f[ d g f] e[ c c' c] c[ c d d] e,[ c' e, h'] | % 45
 c[ g( e) c]\staccato r a'[( f) d]\staccato r g[( e) c]\staccato r f[( d) h]\staccato | % 46
 r c'[( g) e]\staccato r a[( f) d]\staccato r g[( e) c]\staccato r f[( d) h]\staccato | % 47
 c[ e g c] d,[ c' d, h'] c[ g e c] d[ c' d, h'] |
 c4 <c, e, g,>8[ <c e, g,>] <c e, g,>4 r4 \bar"|."
}
182
\addQuote "IIIAllegroVIMusic" { \IIIAllegroVIMusic }
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

IIIAllegroVIIMusic = \relative c' {
 e8[ e' f f,] g c,4 c'8~ | % 2
 c[ c c d] g,16[ f e e'] e16[( c) d( h)] | % 3
 c8[ c, c c] c[ c c c] | % 4
 a[ a h h] c[ c'16 e] e16[( c) d( h)] | % 5
 c8[ c,] r4 r2 | % 6
 r2 r16 c[ e g] g[ g' g g] | % 7
 g[ g, g g] g[ e' d c] h8[ h,] r4 | % 8
 r16 c[ d e] f[ a g f] e[ d c d] e[ c d e] | % 9
 f[ d e f] g[ a f g] e[ f d e] c[ d h c] | \barNumberCheck #10
 a[ a h c] d[ c h a] g[ g' fis g] e[ d c h] | % 11
 c[ a h c] d[ e c d] h[ g h d] g8[ d'] | % 12
 e16[ c e g] c[ c, g e] c8[ <c' e,>] <c e, g,>4 | % 13
 R1*3 | % 16
 r2 r16 g,[ h d] g[ h d h] | % 17
 c[ d e d] c[ h a g] fis8[ a'16 fis] <d d,>8[ <d d,>] | % 18
 <d d,>16[ fis a g] fis[ e d c] c[ a d c] <h g'>8[ g'] | % 19
 g16[ h d c] h[ a g f] f[ d g f] e[ d c h] | \barNumberCheck #20
 a[ d fis d] g[ d c h] a[ g' fis e] fis[ a, h a] | % 21
 g[ d' g h,] a[ g' a, fis'] g4 r4 | % 22
 R1 | % 23
 r8 h, h16[( g) a( fis)] g4 r | % 24
 R1 | % 25
 r16 d[ d' d,] c'[ d, a' d,] h'[ d, d' d,] c'[ d, a' d,] | % 26
 h'[ c h c] d[ e f a,] gis[ gis gis gis] a[ a h h] | % 27
 e,4 c'16[ d h c] a4. d8 | % 28
 e16[ e, gis h] e[ g f h,] <c e, g,>4 r4 | % 29
 R1*3 | % 32
 r16 g,[ h d] g8[ g] g8 e'4 e8 | % 33
 d8 d4 d8 c4. c8 | % 34
 h8[ h] h4 a16[ e'( c) a]\staccato r f'[( e) gis,]\staccato | % 35
 a[ a, h c] d[ e f d] c[ d e d] c[ h c a] | % 36
 d[ e f d] e[ d c h] c[ d e d] c[ h d a] | % 37
 h[ cis dis e] fis[ dis cis h] e[ fis e d] c[ d c h] | % 38
 a[ c h a] h[ h cis dis] e[ g g' f] e[ d e cis] | % 39
 f[ e f e] d[ c d h] e[ d e d] c[ h c h] | \barNumberCheck #40
 a[ e' c' e,] c'[ e, c' e,] d[ g h g] c[ g e c] | % 41
 a'[ f c d] e,[ c' d, h'] c[ g'( e) c]\staccato r f[( d) h]\staccato | % 42
 c[ c e g] c8[ c] c16[ e, g f] e[ d c b] | % 43
 b[ g c b] a8[ f'] f16[ d e f] g[ a f e] | % 44
 f[ d g f] e[ c c' c] c[ c d d] e,[ c' e, h'] | % 45
 c[ g( e) c]\staccato r a'[( f) d]\staccato r g[( e) c]\staccato r f[( d) h]\staccato | % 46
 r c'[( g) e]\staccato r a[( f) d]\staccato r g[( e) c]\staccato r f[( d) h]\staccato | % 47
 c[ e g c] d,[ c' d, h'] c[ g e c] d[ c' d, h'] |
 c4 <c, e, g,>8[ <c e, g,>] <c e, g,>4 r4 \bar"|."
}
230
\addQuote "IIIAllegroVIIMusic" { \IIIAllegroVIIMusic }
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

IIIAllegroVaMusic = \relative c' {
 c8[ c d d] e16[ f g f] e8[ g] | % 2
 a[ g f g] g[ g g g] | % 3
 g[ c, c c] c[ c c c] | % 4
 a[ a h h] h[ r16 g'16] g8[ g] | % 5
 g[ c,] r4 r2 | % 6
 r2 r16 c16[ e g] e[ e h h] | % 7
 c[ d e d] c[ c c c] d8[ d] r4 | % 8
 R1*3 | % 11
 r2 r16 g,[ h d] g8[ g] | % 12
 g4 r16 c[ g e] c[ c g e] c4 | % 13
 r16 c[ d e] f[ a g f] e[ d c d] e[ c d e] | % 14
 f[ d e f] g[ a f g] e[ f g f] e[ d e c] | % 15
 d[ e fis g] a[ fis e d] g[ fis e d] e'[ d c h] | % 16
 c[ a h c] d[ c h a] h[ g h d] g[ a g f] | % 17
 e8[ e e a,] a4 r | % 18
 r <d a'>8[ <d a'>8] <d a'>8[ <d a'>8] <h' d, g,>8 r | % 19
 r4 <g g,>8[ <g g,>8] <g g,>4 <g g,>4 | \barNumberCheck #20
 r8 a8[ d, d] d[ d d c] | % 21
 << {d8} \\ { h8[ d e d]} >> d4 r | % 22
 g,8[ g g g] a[ a d d] | % 23
 g,[ g h d] g[ g, g g] | % 24
 g[ g g g] e[ e fis fis] | % 25
 g[ g'] fis[ d16 c] h8[ g'] fis[ d16 c] | % 26
 g8[ g] r4 h16[ h d d] e[ e fis gis] | % 27
 a4. a8 a4 r8 f | % 28
 h,16[ e gis h] e,8[ e] c16[ c d e] f[ a g f] | % 29
 e16[ f g f] e[ d e c] f[ d e f] g[ a f g] | \barNumberCheck #30
 e[ f d e] c[ d h c] a[ a h c] d[ c h a] | % 31
 g[ g' fis g] e[ d e c] d[ a h c] d[ c h a] | % 32
 r g[ h d] g8[ h,] c4 c16[ h c a] | % 33
 h4 h16[ a h gis] a4 a | % 34
 f'8[ f] e4 e8[ e f e] | % 35
 e4 r r2 | % 36
 R1*2 | % 38
 r2 r16 e[ e' d] cis[ h cis a] | % 39
 d[ c d c] h[ a h g] c[ h c h] a[ g a g] | \barNumberCheck #40
 fis8[ a a a] <h d, g,>8 g4 g8 | % 41
 c,8[ a' g f] e[ g a f] | % 42
 e4 c'8[ c] c4 g8[ g] | % 43
 g[ g c, f] f4 <h d, g,>8[ <h d, g,>] | % 44
 <h d, g,>4 c8[ e,] a[ a] <g g,>8[ <g g,>16 f] | % 45
 e8[ g a a] e8[\staccato c'16( e,)] d8[\staccato g16( d)] | % 46
 e8[\staccato g16( e)] a8[\staccato a16( f)] e8[\staccato g16( e)] d8[\staccato f16( d)] | % 47
 e8[ e] r g e[ g g g] | % 48
 <e g,>4 <e g, c,>8[ <e g, c,>] <e g, c,>4 r \bar"|."
}

IIIAllegroSMusic = \relative c'' {
 c4 c c16[( h]) c8 g e'16[( c]) | % 2
 d8 e f e16[( d]) e[( d]) c8 r4 | % 3
 g4. a16[( g]) g4. e'16[( c]) | % 4
 g4( f)\trill e r | % 5
 R1 | % 6
 r2 r4 c'8 d | % 7
 e c16[( d]) e8 fis g g, r4 | % 8
 c4 c c8 c16 c c8 c16 c | % 9
 d2 c4 c8 c | \barNumberCheck #10
 c4 c8 c h4 c | % 11
 a2 g4 d'8 d | % 12
 e8[( d]) c4 r2 | % 13
 R1*3 | % 16
 r2 r4 d8 d | % 17
 c8 e16[( d]) c[( h]) a[( g]) fis8 d' r4 | % 18
 r c8 c c4 h | % 19
 r4 d8 d d4 c | \barNumberCheck #20
 fis,8 fis g4.( fis16[ e] fis4) | % 21
 g4 r d'4. e16[( d]) | % 22
 d4. g16[( d]) d4( c) | % 23
 h4 r4 r2 | % 24
 R1 | % 25
 r4 c8 a h[( d c a] | % 26
 h d4) a8 gis f' e8[( d] | % 27
 c[ d] e4. d16[ c] d4) | % 28
 e4 r r2 | % 29
 R1*3 | % 32
 r4 h16[( c]) c[( h]) e4. f8 | % 33
 d4. e8 c4. c8 | % 34
 h8 h h4 a r | % 35
 R1*3 | % 38
 r2 r4 e'8 e | % 39
 e4( d2) c4 | \barNumberCheck #40
 r8 c4 c8 h4 c | % 41
 c8 c16[( d]) c8[( h]) c4 r | % 42
 r2 r4 b8 b | % 43
 b4 a r h8 h | % 44
 h4 c c8 d c[( h]) | % 45
 c4 r r d8 h | % 46
 c8[( e]) d4 r d8 h | % 47
 c8 e r8 d16 d e8 c r d16 h | % 48
 c8 c r4 r2 \bar"|."
}
324
325
326
\addQuote "IIIAllegroSMusic" { \IIIAllegroSMusic }

IIIAllegroSLyrics = \lyricmode {
327
328
 Ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
329
330
331
 ju -- bi -- la -- te De -- o o -- mnis ter -- ra,
 % 5
 ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te.
332
 Psal -- mum di -- ci -- te no -- mi -- ni e -- jus,
333
334
335
336
337
338
339
 da -- te
 % 10
 glo -- ri -- am lau -- di e -- jus.
 Ju -- bi -- la -- te.
 % 15
 Ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
340
341
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
342
 % 20
343
 ju -- bi -- la -- te De -- o o -- mnis ter -- ra,
344
345
346
 % 25
 ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te.
 % 30
347
 Ju -- bi -- la -- te,
348
349
350
351
352
 ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te.
 % 35
 Ju -- bi -- la -- te,
 % 40
 ju -- bi -- la -- te,
353
354
355
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
356
357
 ju -- bi -- la --
 % 45
358
359
360
361
 te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
362
363
 ju -- bi -- la -- te.
}
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

IIIAllegroAMusic = \relative c' {
 e4 f g16[( f]) e[( f]) g8 g | % 2
 a8 g f g g g r4 | % 3
 e4. f16[( e]) e4. g16[( e]) | % 4
 e4( d)\trill c r | % 5
 R1 | % 6
 r2 r4 g'8 g | % 7
 g g g a d, d r4 | % 8
 R1*3 | % 11
 r2 r4 g8 g | % 12
 g4 g r2 | % 13
 R1*3 | % 16
 r2 r4 g8 g | % 17
 g g g e d fis r4 | % 18
 r4 a8 a a d, g g | % 19
 g2 g4 g16[( f]) e[( d]) | \barNumberCheck #20
 d8 d d d d2 | % 21
 d4 r4 r2 | % 22
 R1 | % 23
 r2 d4. e16[( d]) | % 24
 d4. g16[( d]) d4( c) | % 25
 h8 d4 d8 d2 | % 26
 d8 h'4 d,8 d4( e8[ fis16 gis] | % 27
 a1) | % 28
 gis4 r r2 | % 29
 R1*3 | % 32
 r4 g8 g g4( f)~ | % 33
 f4( e)~ e( a)~ | % 34
 a( gis) a r | % 35
 a a a8 a16 a a8 a16 a | % 36
 h2 a4 a8 a | % 37
 a4 a8 a g4 a | % 38
 fis2 e8 g4 g8 | % 39
 f2 e | \barNumberCheck #40
 r8 a4 a8 g4 g | % 41
 a8 a g4 g r | % 42
 r2 r4 g8 g | % 43
 g c, f f f2~ | % 44
 f4 e a8 a g4 | % 45
 g4 r r g8 g | % 46
 g4 a r g8 g | % 47
 g8 g r g16 g g8 g r g16 g | % 48
 g8 g r4 r2 \bar"|."
}
409
410
411
\addQuote "IIIAllegroAMusic" { \IIIAllegroAMusic }

IIIAllegroALyrics = \lyricmode {
412
413
 Ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
414
415
416
417
418
419
420
421
422
 ju -- bi -- la -- te De -- o o -- mnis ter -- ra,
 % 5
 ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te.
 % 10
 Ju -- bi -- la -- te.
 % 15
 Ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
423
424
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi --
425
 % 20
426
427
 la -- te,
 ju -- bi -- la -- te De -- o o -- mnis ter --
428
 % 25
429
 ra,
430
431
432
433
 ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te.
 % 30
 Ju -- bi -- la -- te.
 % 35
434
 Psal -- mum di -- ci -- te no -- mi -- ni e -- jus,
435
436
437
438
 da -- te glo -- ri -- am lau -- di e -- jus.
 Ju -- bi -- la -- te,
 % 40
 ju -- bi -- la -- te,
439
440
441
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
442
443
 ju -- bi -- la --
 % 45
444
445
446
447
 te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
448
449
 ju -- bi -- la -- te.
}
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

IIIAllegroTMusic = \relative c' {
 r2 r4 c8 c8 | % 2
 c8 c c d c16[( d]) e8 r4 | % 4
 R1*2 | % 5
 g,4. a16[( g]) g4. e'16[( c]) | % 6
 g4( f)\trill e e'8 h | % 7
 c e16[( d]) c8 c h h r4 | % 8
 R1*3 | % 11
 r2 r4 h16[( c]) d[( h]) | % 12
 c8[( d]) e4 r2 | % 13
 c4 c c8 c16 c c8 c16 c | % 14
 d2 c4 c8 c | % 15
 c4 c8 c h4 c | % 16
 a2 g4 h8 h | % 17
 c8 c16[( d]) e8 a, a a d d | % 18
 d2 d4 r4 | % 19
 r4 f8 f f4 e16[( d]) c h | \barNumberCheck #20
 a8 a h c16[( h]) a2 | % 21
 g4 r h4. c16[( h]) | % 22
 h4. d16[( h]) h4( a) | % 23
 g4 r r2 | % 24
 R1 | % 25
 r4 fis'8 d16[( c]) h8 g' fis d16[( c]) | % 26
 h8 g r4 h8 gis a e'| % 27
 e d c[( h] a4 f'4) | % 28
 h,4 r r2 | % 29
 R1*3 | % 32
 r4 d8 d c4~c16[( h c a] | % 33
 h4~) h16[( a h gis] a4) a | % 34
 f'8 f e4 e r | % 35
 R1*3 | % 38
 r2 r4 e16[( d]) e[( cis]) | % 39
 f8 a, d16[( c]) d[( h]) e8 g, c h | \barNumberCheck #40
 a8 e' e e d4 e | % 41
 d8 d e8[( d]) c4 r | % 42
 r c8 c c2 | % 43
 c4 r r d8 d | % 44
 d4 c d8 d e[( d]) | % 45
 c4 r r f8 d | % 46
 e[( c]) c4 r f8 d | % 47
 e c r h16 h c8 e r f16 d | % 48
 e8 e r4 r2 \bar"|."
}
494
495
496
\addQuote "IIIAllegroTMusic" { \IIIAllegroTMusic }

IIIAllegroTLyrics = \lyricmode {
497
 Ju -- bi -- la -- te,
498
499
 ju -- bi -- la -- te
 % 5
500
 De -- o o -- mnis ter -- ra,
501
502
503
 ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te.
 % 10
 Ju -- bi -- la -- te.
504
 Psal -- mum di -- ci -- te no -- mi -- ni e -- jus,
505
506
507
508
509
510
 da -- te
 % 15
 glo -- ri -- am lau -- di e -- jus.
 Ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
511
512
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi --
513
 % 20
514
515
 la -- te,
 ju -- bi -- la -- te De -- o o -- mnis ter -- ra,
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
 % 25
 ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te.
 % 30
 Ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te.
 % 35
 Ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi --
 % 40
 la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
527
528
529
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
530
531
 ju -- bi -- la --
 % 45
532
533
534
535
 te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
536
537
 ju -- bi -- la -- te.
}
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

IIIAllegroBMusic = \relative c {
 c4 d e16[( d]) c[( d]) e8 e | % 2
 f8 g a h c c, r4 | % 3
 R1*2 | % 5
 e4. f16[( e]) e4. g16[( e]) | % 6
 e4( d)\trill c4 c'8 g | % 7
 c c, c' a g g, r4 | % 8
 R1*3 | % 11
 r2 r4 g'16[( a]) h[( g]) | % 12
 c4 c, r2 | % 13
 R1*3 | % 16
 r2 r4 g'16[( a]) g[( f]) | % 17
 e8 c c cis d d r4 | % 18
 r fis8 fis fis4 g | % 19
 r4 h,8 h h4 c | \barNumberCheck #20
 d8 c h a16[( g]) d'8 d d4 | % 21
 g,4 r r2 | % 22
 R1 | % 23
 r2 h'4. c16[( g]) | % 24
 h4. d16[( h]) h4( a) | % 25
 g8 h8[( a]) fis g[( h a]) fis | % 26
 g4 f e8 d c h | % 27
 a8( a'4 g8 f2) | % 28
 e4 r c' c | % 29
 c8 c16 c c8 c16 c d2 | \barNumberCheck #30
 c4 c8 c c4 c8 c8 | % 31
 h4 c a2 | % 32
 g4 g16[( a]) h[( g]) c[( h]) c[( h]) a[( g]) a[( f]) | % 33
 h[( a]) h[( a]) gis[( fis]) gis[( e]) a8[( g f]) e | % 34
 d d e4 a, r | % 35
 R1*3 | % 38
 r2 r4 cis'16[( a]) cis[( a]) | % 39
 d8 d, h'16[( a]) h[( g]) c8 c, a'16[( g]) a[( g]) | \barNumberCheck #40
 fis8 fis fis fis g[( f]) e4 | % 41
 f8 f g4 c, r | % 42
 r2 r4 e8 e | % 43
 e4 f r g8 g | % 44
 g4 a f8 f g4 | % 45
 c,4 r r g'8 g | % 46
 c,4 f r g8 g | % 47
 c,8 c r g'16 g c8 c, r g'16 g | % 48
 c8 c, r4 r2 \bar"|."
}
582
\addQuote "IIIAllegroBMusic" { \IIIAllegroBMusic }
583
584

IIIAllegroBLyrics = \lyricmode {
585
 Ju -- bi -- la -- te,
586
587
588
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te
 % 5
589
 De -- o o -- mnis ter -- ra,
590
591
592
593
594
 ju -- bi -- la -- te, ju -- bi -- la -- te.
 % 10
 Ju -- bi -- la -- te.
 % 15
 Ju -- bi -- la -- te,
595
 ju -- bi -- la -- te,
596
597
598
599
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 % 20
 ju -- bi -- la -- te,
600
 ju -- bi -- la -- te De -- o o -- mnis ter --
601
 % 25
602
603
604
 ra,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
605
 ju -- bi -- la -- te.
606
 Psal -- mum di -- ci -- te no -- mi -- ni e --
607
 % 30
608
 jus,
609
 da -- te glo -- ri -- am lau -- di e -- jus.
610
 Ju -- bi -- la -- te,
611
612
613
614
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te.
 % 35
615
 Ju -- bi -- la -- te,
616
617
618
619
620
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi --
 % 40
 la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
621
622
623
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
624
625
 ju -- bi -- la --
 % 45
626
627
628
629
 te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
 ju -- bi -- la -- te,
630
631
632
633
 ju -- bi -- la -- te.
}


634
IIIAllegroBCMusic = \relative c {
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
 c8[ c d d] e16[ d c d] e8[ e] | % 2
 f[ g a h] c[ c, e g] | % 3
 c4 r r2 | % 4
 r2 r8 c,8[ e g] | % 5
 c,8[ c c c] c[ c c c] | % 6
 a[ a h h] c[ e16 g] c8[ g] | % 7
 c[ c, c' a] g[ g,] r4 | % 8
 R1*3 | % 11
 r2 r16 g16[ h d] g[ a h g] | % 12
 c4 r16 c[ g e] c8[ c'] c,4 | % 13
 r16 c[ d e] f[ a g f] e[ d c d] e[ c d e] | % 14
 f[ d e f] g[ a f g] e[ f g f] e[ d e c] | % 15
 d[ e fis g] a[ fis e d] g[ fis e d] e[ d c h] | % 16
 c[ a h c] d[ c h a] h[ g h d] g[ a g f] | % 17
 e8[ c c cis] d[ d] \TClef d'8[\staccato d]\staccato | % 18
 d4 \BClef fis,8[ fis] fis4 g8 \AClef g'8\staccato | % 19
 g4\staccato \BClef h,,8[ h] h4 c8[ c] | \barNumberCheck #20
 d8[ c] h[ a16 g] d'8[ d d d] | % 21
 g,8[ h c d] g,[ g' g g] | % 22
 g[ g g g] a[ a d d] | % 23
 g,[ g,\staccato h\staccato d]\staccato g[ g g g] | % 24
 g8[ g g g] e[ e fis fis] | % 25
 g[ h a fis] g[ b a fis] | % 26
 g[ g f f] e[ d c h] | % 27
 a[ a' a g] f[ f f f] | % 28
 e4 e8[ d] c16[ c d e] f[ a g f] | % 29
 e[ f g f] e[ d e c] f[ d e f] g[ a f g] | \barNumberCheck #30
 e[ f d e] c[ d h c] a[ a h c] d[ c h a] | % 31
 g[ g' fis g] e[ d e c] d[ a h c] d[ c h a] | % 32
 h[ g h d] g[ a h g] c[ h c h] a[ g a f] | % 33
 h[ a h a] gis[ fis gis e] a8[ g f e] | % 34
 d[ d e e] a,[ c d e] | % 35
 a,4 r4 r2 | % 36
 R1*2 | % 38
 r2 r16 e'[ e' d] cis[ h cis a] | % 39
 d[ c d c] h[ a h g] c[ h c h] a[ g a g] | \barNumberCheck #40
 fis8[ fis fis fis] g[ f e e] | % 41
 f[ f g g,] c[ e f g] | % 42
 c,4 \TClef c'8[\staccato c]\staccato c4\staccato \BClef e,8[ e] | % 43
 e[ e f] \AClef f'8\staccato f4\staccato \BClef g,8[ g] | % 44
 g[ g a a] f[ f g g,] | % 45
 c[ e f f] g[ g g, g] | % 46
 c[ c f f] g[ g g, g] | % 47
 c[ c g' g,] c[ c g' g,] | % 48
679
 c8.[ c'16] g16.[ c32 g16. e32] c2 \bar"|."
680
681
}

Reinhold Kainhofer's avatar
Reinhold Kainhofer committed
682
IIIAllegroBCFbMusic = \figuremode { \bassFigureStaffAlignmentDown
683
 \IIIAllegroSettings
684
 \bassFigureExtendersOn
685
 <8 3>8 <5 3>8 <5 3\!> <5 3> <6> <6> <6> <6> | % 2
686
 \bassFigureExtendersOff <6> <6 4> <6> <6 5> s s <6> <7> | % 3
687
688
689
 s1 | % 4
 s2 s8 s <6> <7> | % 5
 s1 | % 6
690
691
 \bassFigureExtendersOn <7>8 <7> <6 5> <6 5> s2 | % 7
 s4 s8 <6\\> s2 | % 8
692
693
694
 s1*5 | % 13
 s2 <6>16 <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> | % 14
 <6\!> <6> <6> <6> s s s s <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> | % 15
695
 <7 _+>8 <5> <6\\>16 <6\\> <6\\> <6\\> s s s s <6> <6> <6> <6> | % 16
696
697
698
699
700
701
702
703
704
 <6\! 5> <6 5> <6 5> <6 5> <_+> <_+> <_+> <_+> <6> <6> <6> <6> s4 | % 17
 <6>8 s s <6 5> <_+> <_+> s s | % 18
 s s <6 5> <6 5> <6 5>4 s | % 19
 s <6 5!>8 <6 5!> <6 5!>4 s | \barNumberCheck #20
 <_+>8 <4\+ 2> <6> <6>16 <6> <5 4>8 <5 4> <5 3+> <5 3+> | % 21
 s <6> <6\! 5> <_+> s2 | % 22
 s <9 4>8 <9 4> <7 5> <7 5> | % 23
 s1 | % 24
 s2 <7 5>8 <7 5> <6 5\!> <6 5> | % 25
705
706
 \bassFigureExtendersOff s <6> <6\\> <6 5> s <6> <6> <6 5> | % 26
 s s \bassFigureExtendersOn <6 4> <6 3> <3+> <4\+ 3> <6> <6\\> | % 27
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
 s s s <6> <7> <7> <6> <6> | % 28
 <_+>4 <_!>8 <6 4 3> <5>16 s s8 s4 | % 29
 <6>16 <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6> <6\!> <6> <6> <6> s4 | \barNumberCheck #30
 <6>16 <6> <6> <6> <8> <8> <8> <8> s4 <7 _+>16 <7 _+> <7 _+> <7 _+> | % 31
 s4 <6>16 <6> <6> <6> <_+> <_+> <_+> <_+> <_+> <_+> <_+> <_+> | % 32
 <6> s s8 s4 s4 <6 5>16 <6 5> <6 5> <6 5> | % 33
 <5> <5> <5> <5> <6 5\!> <6 5> <6 5> <6 5> s4 <5>8 <5> | % 34
 <6 5\!> <6 5> <_+> <_+> s <6> s <_+> | % 35
 s1*3 | % 36
 s2 s4 <6 5>16 <6 5> <6 5> <6 5> | % 39
 <9 3> <9 3> <9 3> <9 3> <5> <5> <5> <5> <9> <9> <9> <9> <5> <5> <5> <5> | \barNumberCheck #40
 <7>8 <7> <7> <7> s <4 2> <6> <6> | % 41
 <6\! 5> <6 5> <6\! 4> <5 3> s <6> <6\! 5> s | % 42
 s2. <6 5->8 <6 5-> | % 43
 <6 5-> <6 5-> s s s s <7 3!> <7 3!> | % 44
 <7 3!> <7 3!> s s <6 5> <6 5> <6\! 4> <5 3> | % 45
 s <6> <6\! 5> <6 5> <6\! 4> <6 4> <5 3> <5 3> | % 46
 s s <6 5> <6 5> <6\! 4> <6 4> <5 3> <5 3> | % 47
 s s <5 4> <5 3> s s <5 4> <5 3> | % 48
 s1 \bar"|."
}
728

729
% IIIAllegroVcBMusic = \IIIAllegroBCMusic