Mozart_BenedictusSitDeus_Music_02_Andante.ily 28.6 KB
Newer Older
1
\version "2.13.34"
2

3
4
IIAndantePieceName = "2. Aria"
IIAndantePieceNameTacet = "2. Aria tacet (Andante, 96 Takte)"
5
6
7
8
IIAndanteTempo = "Andante."

IIAndanteKey = \key f \major
IIAndanteTimeSignature = \time 2/4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

IIAndanteSettings = \notemode {
 \tempo \IIAndanteTempo
}

IIAndanteCueLabels = \notemode {
 \IIAndanteSettings
}


IIAndanteFlIMusic = \relative c'' {
 c4. f8 | % 2
 e8.[( f32 g]) f8[\staccato f]\staccato | % 3
 c4. a'8 | % 4
 g8.[( a32 b]) a8[\staccato a]\staccato | % 5
 c4 a16[( f c) a']\staccato | % 6
 b16[\staccato g\staccato e\staccato c]\staccato b'4 | % 7
 c2~ | % 8
 c2~ | % 9
 c16[ f,( e f)] r d'[( b g]) | \barNumberCheck #10
 f4( e8) r | % 11
 R2 | % 12
 r8 d'16[ b] a8[ g] | % 13
 f r r4 | % 14
 r8 d'16[ b] a8[ g] | % 15
 f[ c'32( d c b)] a8[\staccato a]\staccato | % 16
 a2 | % 17
 R2*6 | % 23
 r4 r8 a8\p | % 24
 a4( g8) r | % 25
 R2 | % 26
 c2 | % 27
 d2 | % 28
 R2*2 | \barNumberCheck #30
 r8 a16[( f]) e8[( d]) | % 31
 c4 r | % 32
 R2*2 | % 34
 r8 a'16[( f]) e8[( d]) | % 35
 c4 r | % 36
 R2*2 | % 38
 r8 a'16[( f]) e8[( d]) | % 39
 c4 r | \barNumberCheck #40
 g'8.[( f16]) e8[ a] | % 41
 c2 | % 42
 h | % 43
 c4\f e,16[( c g) e']\staccato | % 44
 f[\staccato d\staccato h\staccato g]\staccato f'4 | % 45
 g2~ | % 46
 g2 | % 47
 r8 g8[ g g] | % 48
 g8.[\trill f32 e] f16[ g a h] | % 49
 c8.[ d16] c8[ h]\trill | \barNumberCheck #50
 c8[\staccato g32( a g f]) e4 | % 51
 R2*3 | % 54
 r8 g8[(\f a) h(] | % 55
 c4) r4 | % 56
 R2*4 | \barNumberCheck #60
 r8 f,8[(\p e d]) | % 61
 \times 2/3 { c16[ d e] } \times 2/3 { f[ g a]} c,8[( b]) | % 62
 a8[ f'(\f e d)] | % 63
 \times 2/3 {c16[ d e]} \times 2/3 { f[ g a]} c8[( b]) | % 64
 a4 r | % 65
 R2*4 | % 69
 r4 r16 c16[(\p b a]) | \barNumberCheck #70
 a8[ g] r4 | % 71
 R2*3 | % 74
 r8 d'16[( b]) a8[( b]) | % 75
 f4 r | % 76
 R2*2 | % 78
 r8 d'16[( b]) a8[( g]) | % 79
 f4 r | \barNumberCheck #80
 b4 a | % 81
 d8 r b r | % 82
 a2 | % 83
 g2 | % 84
 a2~\f | % 85
 a2~ | % 86
 a2 | % 87
 a4 r\fermata | % 88
 f4 a16[( f c) a']\staccato | % 89
 b[\staccato g\staccato e\staccato c]\staccato b'4 | \barNumberCheck #90
 a16[( c]) c4.~ | % 91
 c2 | % 92
 r8 c[\ff c c] | % 93
 c8.[ b32 a] b16[\staccato b( a g]) | % 94
 f8 r d' r | % 95
 a4 g\trill | % 96
 f8[ c'32( b a g]) f4 \bar"|."
}
98
\addQuote "IIAndanteFlIMusic" { \IIAndanteFlIMusic }
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

IIAndanteFlIIMusic = \relative c'' {
 R2*2 | % 3
 a4. f'8 | % 4
 e8.[( f32 g]) f8[\staccato f]\staccato | % 5
 c'2~ | % 6
 c2 | % 7
 c4 a16[( f c) a']\staccato | % 8
 b16[\staccato g\staccato e\staccato c]\staccato b'4 | % 9
 a8[ c,]( d16[) f( d b)] | \barNumberCheck #10
 a4( g8) r | % 11
 R2 | % 12
 r8 f'16[ g] f8[ e] | % 13
 f r r4 | % 14
 r8 f16[ g] f8[ e] | % 15
 f[ a32( b a g)] f8[\staccato f]\staccato | % 16
 f2 | % 17
 R2*6 | % 23
 r4 r8 f8\p | % 24
 f4( e8) r | % 25
 R2 | % 26
 a2 | % 27
 h2 | % 28
 R2*2 | \barNumberCheck #30
 r8 f16[( d]) c8[( h]) | % 31
 c4 r | % 32
 R2*2 | % 34
 r8 f16[( d]) c8[( h]) | % 35
 c4 r | % 36
 R2*2 | % 38
 r8 f16[( d]) c8[( h]) | % 39
 c4 r | \barNumberCheck #40
 d4 c | % 41
 e2 | % 42
 d | % 43
 e8\f g4 g8 | % 44
 g2~ | % 45
 g4 e16[( c g) e']\staccato | % 46
 f16[\staccato d\staccato h\staccato g]\staccato f'4 | % 47
 e8[ g8 g g] | % 48
 g8.[\trill f32 e] f16[ g a h] | % 49
 c8[ a e d]\trill | \barNumberCheck #50
 c8[\staccato e32( f e d]) c4 | % 51
 R2*3 | % 54
 r8 e8[(\f f) d(] | % 55
 e4) r4 | % 56
 R2*4 | \barNumberCheck #60
 r8 d8[(\p c b]) | % 61
 \times 2/3 { a16[ b c] } \times 2/3 { d[ e f]} a,8[( g]) | % 62
 f8[ d'(\f c b)] | % 63
 \times 2/3 {a16[ b c]} \times 2/3 { d[ e f]} a8[( g]) | % 64
 f4 r | % 65
 R2*4 | % 69
 r4 r16 a16[(\p g f]) | \barNumberCheck #70
 f8[ e] r4 | % 71
 R2*3 | % 74
 r8 b'16[( g]) f8[( e]) | % 75
 f4 r | % 76
 R2*2 | % 78
 r8 f16[( g]) f8[( e]) | % 79
 f4 r | \barNumberCheck #80
 g4 f | % 81
 f8 r g r | % 82
 f2 | % 83
 e2 | % 84
 f2~\f | % 85
 f2~ | % 86
 f2 | % 87
 f4 r\fermata | % 88
 f8 c'4 c8 | % 89
 c2~ | \barNumberCheck #90
 c4 a16[( f c) a']\staccato | % 91
 b16[\staccato g\staccato e\staccato c]\staccato b'4 | % 92
 a8[ c\ff c c] | % 93
 c8.[ b32 a] b16[\staccato g( f e]) | % 94
 f8 r f r | % 95
 f4. e8 | % 96
 f8[ a32( g f e]) f4 \bar"|."
}
178
\addQuote "IIAndanteFlIIMusic" { \IIAndanteFlIIMusic }
179
180
181
182
183

IIAndanteCorIMusic = \relative c'' {
 \transposition f'
 g2~ | % 2
 g2~ | % 3
184
 g2~ | % 4
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
 g2 | % 5
 c4 r8 c8 | % 6
 d8[ d] d4 | % 7
 e4 r8 e8 | % 8
 d8[ d] d4 | % 9
 c4 r8 c | \barNumberCheck #10
 g2 | % 11
 c8 r r4 | % 12
 r8 f8[ e d] | % 13
 c r r4 | % 14
 r8 f8[ e d] | % 15
 c4 c8[ c] | % 16
 c2 | % 17
 g2~\p | % 18
 g2~ | % 19
 g2~ | \barNumberCheck #20
 g2 | % 21
 c4 r8 c | % 22
 d4 r8 d8 | % 23
 e4 r | % 24
 R2 | % 25
206
 \partcombineApartOnce g,2 | % 26
207
208
209
 R2*2 | % 28
 d'2 | % 29
 e | \barNumberCheck #30
210
 r8 e \partcombineApartOnce d4 | % 31
211
212
213
 d r | % 32
 d2~ | % 33
 d4 r | % 34
214
 r8 e8 \partcombineApartOnce d4 | % 35
215
 d4 r | % 36
216
217
218
 \partcombineApart d2~| % 37
 d4 \partcombineAutomatic r | % 38
 r8 e8 \partcombineApartOnce d4 | % 39
219
 d r | \barNumberCheck #40
220
 \partcombineApart d r | % 41
221
222
223
224
 d2~ | % 42
 d2 | % 43
 d4\f r8 d8 | % 44
 d4 r8 d8 | % 45
225
226
227
 \partcombineAutomatic d4 r8 d8 | % 46
 \partcombineApart d4 r8 d8 | % 47
 \partcombineAutomatic d4 r | % 48
228
 r8 g,8[ g g] | % 49
229
 g[ c] \partcombineApartOnce d4 | \barNumberCheck #50
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
 d8[ d] d4 | % 51
 g,2\p | % 52
 R2*2 | % 54
 r8 g4\f g8 | % 55
 g4 r | % 56
 R2*4 | \barNumberCheck #60
 c2~\p | % 61
 c4 g | % 62
 c8[ c16\f c] c8[ c] | % 63
 c4 g'8[( f]) | % 64
 e4 r | % 65
 R2*6 | % 71
 c4 r | % 72
 R2 | % 73
 d4(\p e8) r | % 74
 r f[ e d] | % 75
 c4 r | % 76
 R2 | % 77
 d4( e8) r | % 78
 r f[ e d] | % 79
 c[ c( d e]) | \barNumberCheck #80
 d4 c | % 81
 c8 r c r | % 82
 e2 | % 83
 d | % 84
 e~\f | % 85
 e~ | % 86
 e | % 87
 e4 r4\fermata | % 88
 c4 r8 c | % 89
 d4 r8 d | \barNumberCheck #90
 e4 r8 e8 | % 91
 d4 r8 d | % 92
 c4 r | % 93
 r8 c[\ff c c] | % 94
 c r c r | % 95
 e4 d\trill | % 96
 c8[ c] c4 \bar"|."
}
269
\addQuote "IIAndanteCorIMusic" { \IIAndanteCorIMusic }
270
271
272
273
274

IIAndanteCorIIMusic = \relative c'' {
 \transposition f'
 g2~ | % 2
 g2~ | % 3
275
 g2~ | % 4
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
 g2 | % 5
 e4 r8 e8 | % 6
 g8[ g] g4 | % 7
 c4 r8 c8 | % 8
 g8[ g] g4 | % 9
 c,4 r8 c | \barNumberCheck #10
 g2 | % 11
 e'8 r r4 | % 12
 r8 d'[ c g] | % 13
 e r r4 | % 14
 r8 d'[ c g] | % 15
 e4 e8[ e] | % 16
 e2 | % 17
 g2~\p | % 18
 g2~ | % 19
 g2~ | \barNumberCheck #20
 g2 | % 21
 e4 r8 e8 | % 22
 g4 r8 g8 | % 23
 c4 r | % 24
 R2 | % 25
 g | % 26
 R2*2 | % 28
 g2 | % 29
 c | \barNumberCheck #30
 r8 c d4 | % 31
 g,4 r | % 32
 d'2~ | % 33
 d4 r4 | % 34
 r8 c8 d4 | % 35
 g, r | % 36
 d'2~ | % 37
 d4 r | % 38
 r8 c8 d4 | % 39
 g, r | \barNumberCheck #40
 d' r | % 41
 d2~ | % 42
 d2 | % 43
 g,4\f r8 d'8 | % 44
 d4 r8 d | % 45
 g,4 r8 g | % 46
 d'r r8 d | % 47
 g,4 r4 | % 48
 r8 g,8[ g g] | % 49
 g[ c] d'4 | \barNumberCheck #50
 g,8[ g] g4 | % 51
 g,2\p | % 52
 R2*2 | % 54
 r8 g4\f g8 | % 55
 g4 r | % 56
 R2*4 | \barNumberCheck #60
 c2~\p | % 61
 c4 g | % 62
 c8[ c16\f c] c8[ c] | % 63
 c4 e'8[( d]) | % 64
 c4 r | % 65
 R2*6 | % 71
333
 c,4 r | % 72
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
 R2 | % 73
 g'4(\p c8) r | % 74
 r d[ c g] | % 75
 e4 r | % 76
 R2 | % 77
 g4( c8) r | % 78
 r d[ c g] | % 79
 e[ e( g c]) | \barNumberCheck #80
 g4 c, | % 81
 c8 r c r | % 82
 c'2 | % 83
 g | % 84
 c2~\f | % 85
 c2 | % 86
 c, | % 87
 g4 r\fermata | % 88
 e'4 r8 e8 | % 89
 g4 r8 g | \barNumberCheck #90
 c4 r8 c | % 91
 g4 r8 g | % 92
 e4 r | % 93
 r8 c8[\ff c c] | % 94
 c r c r | % 95
 c'4. g8 | % 96
 e8[ e] e4 \bar"|."
}
360
\addQuote "IIAndanteCorIIMusic" { \IIAndanteCorIIMusic }
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

IIAndanteVIMusic = \relative c'' {
 c4. f8 | % 2
 e8.[( f32 g]) f8[\staccato f]\staccato | % 3
 c4. a'8 | % 4
 g8.[( a32 b]) a8[\staccato a]\staccato | % 5
 c4 a16[( f c) a']\staccato | % 6
 b[\staccato g\staccato e\staccato c]\staccato b,4\trill | % 7
 c''4 a16[( f c) a']\staccato | % 8
 b[\staccato g\staccato e\staccato c]\staccato b,4\trill | % 9
 a16[\staccato f''( e f]) d[\staccato d'( b g]) | \barNumberCheck #10
 f4( e8) r | % 11
 \times 2/3 {r16 a[\staccato g]\staccato} \times 2/3 {f[\staccato e\staccato d]\staccato} \times 2/3 {c[\staccato b\staccato a]\staccato} \times 2/3 {g[\staccato f\staccato e]\staccato} | % 12
 d8[ \appoggiatura {e'32} d16 c32 b] a8[ g] | % 13
 \times 2/3 {r16 a'[\staccato g]\staccato} \times 2/3 {f[\staccato e\staccato d]\staccato} \times 2/3 {c[\staccato b\staccato a]\staccato} \times 2/3 {g[\staccato f\staccato e]\staccato} | % 14
 d8[ \appoggiatura {e'32} d16 c32 b] a8[ g] | % 15
 f8[ c'32( d c b)] <a f>8[\staccato <a f>]\staccato | % 16
 <a f>2 | % 17
 c4.\p f8 | % 18
 e8.[( f32 g]) f8[\staccato f]\staccato | % 19
 c4. a'8 | \barNumberCheck #20
 g8.[( a32 b]) a8[\staccato a]\staccato | % 21
 c,4 f16[( c f) a]\staccato | % 22
 b[\staccato g\staccato e\staccato c]\staccato b,4\trill | % 23
 a8 f''4 a,8 | % 24
 a4( g8[) g'32( f e d)] | % 25
 c8 c'4 b8 | % 26
 a8[ a a a] | % 27
 h8[ h h h] | % 28
 c8 c,4( b8) | % 29
 gis16[( a) h( c)] cis[( d) e( f)] | \barNumberCheck #30
 a,[( d) f( d)] c8[( h]) | % 31
 \times 2/3 {c16[\f g' f]} \times 2/3 {e[ d c]} \times 2/3 {h[ a g]} \times 2/3 {f[ e d]} | % 32
 c8 g''4\p g8 | % 33
 g8.[( a32 g]) c16[( g) f( e)] | % 34
 e[( d) f( d)] c8[( h]) | % 35
 \times 2/3 {c16[\f g' f]} \times 2/3 {e[ d c]} \times 2/3 {h[ a g]} \times 2/3 {f[ e d]} | % 36
 c8 g''4\p g8 | % 37
 g8.[( a32 g]) c16[( g) f( e)] | % 38
 e[( d) f( d)] c8[( h]) | % 39
 c8[ g' g g] | \barNumberCheck #40
 g8.[( f16]) e8[ a] | % 41
 e2:16 | % 42
 d2:16 | % 43
 c4\f e16[( c g) e']\staccato | % 44
 f16[\staccato d\staccato h\staccato g]\staccato g,4\sf | % 45
 c'4 e16[( c g) e']\staccato | % 46
 f16[\staccato d\staccato h\staccato g]\staccato g,4\sf | % 47
 r8 g''8[ g g] | % 48
 g8.[\trill f32 e] f16[ g a h] | % 49
 \times 2/3 {c16[ g e]} \times 2/3 {a[ f d]} g,8[ d']\trill | \barNumberCheck #50
 c8[\staccato g32( a g f]) e4 | % 51
 c'4\p c | % 52
 c8 c4 d16[\trill c32 d] | % 53
 e16[( c') a( g)] g8.[( f16]) | % 54
 e8[ g16\trill\f f32 g] a8[ h16\trill a32 h] | % 55
 c8 c,4\p c8 | % 56
 c[ c c c] | % 57
 c[ c c c] | % 58
 b8[ b b b] | % 59
 b[ b b b] | \barNumberCheck #60
 a[ f'( e d]) | % 61
 \times 2/3 {c16[ d e]} \times 2/3 {f[ g a]} c,8[( b]) | % 62
 a[ f'(\f e d)] | % 63
 \times 2/3 {c16[ d e]} \times 2/3 {f[ g a]} a8[( g]) | % 64
 f4 r | % 65
 es8[\p es es es] | % 66
 es[ es es es] | % 67
 d,[ d' e, e'] | % 68
 f,[ f' g, g'] | % 69
 a,4 r16 c[( b a]) | \barNumberCheck #70
 a8[ g] r4 | % 71
 \times 2/3 { r16 c'[\f b]} \times 2/3 {a[ g f]} \times 2/3 {e[ d c]} \times 2/3 {b[ a g]} | % 72
 f8[ f'(\p e f)] | % 73
 g,8.[( a32 b] \times 2/3{a16[) b c]} \times 2/3 {d[ e f]} | % 74
 g,16[ d'] \appoggiatura {c32} b16[ a32 g] f8[( e]) | % 75
 \times 2/3 {\once\override Stem #'direction = #UP f16[\f c'' b]} \times 2/3 {a[ g f]} \times 2/3 {e[ d c]} \times 2/3 { b[ a g] } | % 76
 f8[ f'(\p g a)] | % 77
 b4( a8.[) f16] | % 78
 g,16[ d'] \appoggiatura {c32} b16[ a32 g] f8[( e]) | % 79
 f8[ f'( e f)] | \barNumberCheck #80
 g8[ \times 2/3 {b,16 a g]} \times 2/3 { a[ b c]} \times 2/3 { d[ e f]} | % 81
 d8 r d r | % 82
 f16[ f f f] f4:16 | % 83
 e2:16 | % 84
 <f a,>8[\f a32( g f e]) f16[ a, f'8]~ | % 85
 f8[ a32( g f e]) f16[ a, f'8~] | % 86
 f8[ a32( g f e]) f16[ a, f' h,,] | % 87
 c4 r\fermata | % 88
 f'4 a16[( f c) a']\staccato | % 89
 b[\staccato g\staccato e\staccato c] b,4\trill | \barNumberCheck #90
 f''4 a16[( f c) a']\staccato | % 91
 b[\staccato g\staccato e\staccato c] b,4\trill | % 92
 r8 c''[\ff c c] | % 93
 c8.[ b32 a] b16[\staccato g( f e)] |
 f[\staccato c( b a]) d[\staccato b( a g)] |
 c,4 g''8.[\trill f32 g] |
 f8[ c32( b a g)] f4 \bar"|."
}
460
\addQuote "IIAndanteVIMusic" { \IIAndanteVIMusic }
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

IIAndanteVIIMusic = \relative c' {
 c16[ f a f] c[ f a f] | % 2
 c[ g' b g] c,[ f a f] | % 3
 c[ f a f] c[ f a f] | % 4
 c[ e g e] c[ f a f] | % 5
 c[ c c c] c4:16 | % 6
 c4:16 c4:16 | % 7
 c4:16 c4:16 | % 8
 c4:16 c4:16 | % 9
 c8[ c'( d) d] | \barNumberCheck #10
 a4( g8) r | % 11
 \times 2/3 {r16 f'[\staccato e]\staccato} \times 2/3 {d[\staccato c\staccato b]\staccato} \times 2/3 {a[\staccato g\staccato f]\staccato} \times 2/3 {e[\staccato d\staccato c]\staccato} | % 12
 b8[ f'16 g] f8[ e] | % 13
 \times 2/3 {r16 f'[\staccato e]\staccato} \times 2/3 {d[\staccato c\staccato b]\staccato} \times 2/3 {a[\staccato g\staccato f]\staccato} \times 2/3 {e[\staccato d\staccato c]\staccato} | % 14
 b8[ \appoggiatura { c'32} b16 a32 g] f8[ e] | % 15
 f8[ a32( b a g]) <f a,>8[\staccato <f a,>]\staccato | % 16
 <f a,>2 | % 17
 c16[\p f a f] c[ f a f] | % 18
 c[ g' b g] c,[ f a f] | % 19
 c[ f a f] c[ f a f] | \barNumberCheck #20
 c[ e g e] c[ f a f] | % 21
 c4:16 c4:16 | % 22
 c4:16 c4:16 | % 23
 c8 a'4 f8 | % 24
 f4( e8[) e'32( d c h]) | % 25
 c8[ c,( d) e] | % 26
 f[ c'c c] | % 27
 d[ d d d] | % 28
 e[ g, g g] | % 29
 c, r r4 | \barNumberCheck #30
 r8 a'16[( f]) e8[( d]) | % 31
493
 \times 2/3 {\once \override Stem #'direction = #UP c16[\f
494
495
496
497
  \once \override Stem #'direction = #DOWN g'' f]} \times 2/3 {e[ d c]} \times 2/3 {h[ a g]} \times 2/3 {f[ e d]} | % 32
 c8[ e'\p d c] | % 33
 h4( c8)[ c~] | % 34
 c8[ a16( f]) e8[( d]) | % 35
498
 \times 2/3 {\once \override Stem #'direction = #UP c16[\f
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
  \once \override Stem #'direction = #DOWN g'' f]} \times 2/3 {e[ d c]} \times 2/3 {h[ a g]} \times 2/3 {f[ e d]} | % 36
 c8[ e'\p d c] | % 37
 h4( c8)[ c~] | % 38
 c8[ a16( f]) e8[( d]) | % 39
 c8[ c'h e] | \barNumberCheck #40
 d4 c | % 41
 c2:16 | % 42
 h2:16 | % 43
 c16[\f g g g] g4:16 | % 44
 g2:16 | % 45
 <g g,>2:16 | % 46
 <g g,>2:16 | % 47
 <g g,>4 r | % 48
 r8 e'[ f d] | % 49
 e[ \times 2/3 {a16 f d]} g,16[ c8 h16] | \barNumberCheck #50
 c8[\staccato e,32( f e d]) c4 | % 51
 r8 a'8[\p g f] | % 52
 e16[( g) e\staccato d\staccato] c[ e h d] | % 53
 g8[ c16( e]) e8.[( d16]) | % 54
 c8[ e16\f\trill d32 e] f8[ d16\trill c32 d] | % 55
 c8[ e,\p fis g] | % 56
 a[ a] a[ \times 2/3 {a16 b g]} | % 57
 fis8[ fis fis fis] | % 58
 g[ g g g] | % 59
 e[ e e e] | \barNumberCheck #60
 f[ d'( c b]) | % 61
 \times 2/3 {a16[ b c]} \times 2/3 { d[ e f]} a,8[( g]) | % 62
 g8[ d'(\f c b]) | % 63
 \times 2/3 {a16[ b c]} \times 2/3 {d[ e f]} c8[( b]) | % 64
 a4 r | % 65
 c8[\p c c c] | % 66
 c[ c c c] | % 67
 b8[\staccato b16( g]) c,8[\staccato c'16( g)] | % 68
 c,8[\staccato c'16( a]) c,8[\staccato e'16( c]) | % 69
 c,4 r16 a'[( g f]) | \barNumberCheck #70
 f8[ e] r4 | % 71
 \times 2/3 { r16 c''[\f b]} \times 2/3 {a[ g f]} \times 2/3 {e[ d c]} \times 2/3 {b[ a g]} | % 72
 f8[ c(\p g' f]) | % 73
 c4~ c8 r | % 74
 r16 f \appoggiatura {e32} d16[ c32 b] a8[( g]) | % 75
 \times 2/3 {\once\override Stem #'direction = #UP a16[\f c'' b]} \times 2/3 {a[ g f]} \times 2/3 {e[ d c]} \times 2/3 { b[ a g] } | % 76
 f8[ c(\p b' a]) | % 77
 g4( f) | % 78
 r8 \appoggiatura {e32} d16[ c32 b] a8[( g]) | % 79
 a8[ c'( b a]) | \barNumberCheck #80
 g8 c,4 a'8 | % 81
 f r f r | % 82
 a2:16 | % 83
 g2:16 | % 84
 \override Stem #'direction = #UP <a f'>16[\f <a f>8 <a f> <a f> <a f>16]~ | % 85
 \revert Stem #'direction
 <a f>16[ <a f>8 <a f>8 <a f> <a f>16]~ | % 86
 <a f>16[ <a f>8 <a f> <a f> <a f>16] | % 87
 <a f>4 r4\fermata | % 88
 f'16[ c, c c] c4:16 | % 89
 c2:16 | \barNumberCheck #90
 c2:16 | % 91
 c2:16 | % 92
 c4 r | % 93
 r8 f'8[\ff g b,] | % 94
 a r g r | % 95
 c,16[ f' f f] f[ f e e] | % 96
 f8[ a,32( g f e]) f4 \bar"|."
}
563
\addQuote "IIAndanteVIIMusic" { \IIAndanteVIIMusic }
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659

IIAndanteVaIMusic = \relative c' {
 c4. f8 | % 2
 e8.([ f32 g]) f8[\staccato f]\staccato | % 3
 c4. a'8 | % 4
 g8.[( a32 b]) a8[\staccato a]\staccato | % 5
 a2 | % 6
 b | % 7
 a | % 8
 b | % 9
 a16[\staccato f( e f)] r d'([ b g]) | \barNumberCheck #10
 f4( e16[) d\staccato c\staccato b]\staccato | % 11
 f'4 r | % 12
 r8 \appoggiatura {c'32} b16[ a32 g] f8[ e] | % 13
 f4 r | % 14
 r8 f16[ g] f8[ e] | % 15
 f4 c8[\staccato c]\staccato | % 16
 c2 | % 17
 R2*2 | % 19
 c4.\p f8 | \barNumberCheck #20
 e8.[( f32 g]) f4 | % 21
 a2 | % 22
 b | % 23
 r4 r8 f | % 24
 f4( e8) r | % 25
 R2 | % 26
 r8 a8[ a a] | % 27
 r g[ g g] | % 28
 g r r4 | % 29
 f8 r r4 | \barNumberCheck #30
 r8. a16 g8[( f]) | % 31
 \times 2/3 {e16[\f e d]} \times 2/3 {c[ h a]} \times 2/3 {g[ f' e]} \times 2/3 {d[ c h]} | % 32
 c4 r | % 33
 r8 h'8[(\p c]) r | % 34
 r8. a16 g8[( f]) | % 35
 \times 2/3 {e16[\f e d]} \times 2/3 {c[ h a]} \times 2/3 {g[ f' e]} \times 2/3 {d[ c h]} | % 36
 c4 r | % 37
 r8 h'8[( c]) r | % 38
 r8. a16 g8[( f]) | % 39
 e[ g f e] | \barNumberCheck #40
 f8.[( g16]) c,8[ f] | % 41
 g2:16 | % 42
 g2:16 | % 43
 e2\f | % 44
 f | % 45
 e | % 46
 f | % 47
 e4 r | % 48
 r8 g[ a f] | % 49
 e[ f g g] | \barNumberCheck #50
 g8[ c,] <c c,>4 | % 51
 r8 f8[\p e d] | % 52
 e8 e4 f8 | % 53
 e4 r8 g8~ | % 54
 g8[ g8(\f a) f]( | % 55
 e4) r | % 56
 R2 | % 57
 fis2\p | % 58
 g2 | % 59
 g2 | \barNumberCheck #60
 a8[ f( e d)] | % 61
 c4 c8[( b]) | % 62
 a[ f'(\f e d]) | % 63
 \times 2/3 { c16[ d e]} \times 2/3 {f[ g a]} c8[( b]) | % 64
 a4 r | % 65
 a8[\p a a a] | % 66
 a[ a a a] | % 67
 f8 r g r | % 68
 a r b r | % 69
 f4 r8 d | \barNumberCheck #70
 c4 r16 d16[( c b]) | % 71
 \times 2/3 {a[\f a' g]} \times 2/3 {f[ e d]} \times 2/3 {c[ b' a]} \times 2/3 {g[ f e]} | % 72
 f4 r | % 73
 r8 g8[(\p f]) r | % 74
 r8. d16 c8[( b]) | % 75
 \times 2/3 {a16[\f a' g]} \times 2/3 {f[ e d]} \times 2/3 {c[ b' a]} \times 2/3 {g[ f e]} | % 76
 f4 r | % 77
 r8 e8[(\p f]) r | % 78
 r8. e16 c8[( b]) | % 79
 a8[ f'( b a]) | \barNumberCheck #80
 b4 a | % 81
 r8 f r f | % 82
 c2:16 | % 83
 c2:16 | % 84
 c2:16\f | % 85
 d2:16 | % 86
 d2:16 | % 87
 c4 r\fermata | % 88
 a'2 | % 89
 b | \barNumberCheck #90
 a | % 91
 b | % 92
 a4 r | % 93
 r8 a8[\ff b a] | % 94
 f r f r | % 95
 c2:16 | % 96
660
661
 c8[ c] c4 \bar "|."

662
}
663
\addQuote "IIAndanteVaIMusic" { \IIAndanteVaIMusic }
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758

IIAndanteVaIIMusic = \relative c' {
 R2*2 | % 3
 c4. f8 | % 4
 e8.[( f32 g]) f8[\staccato f8]\staccato | % 5
 f2 | % 6
 g | % 7
 f | % 8
 g | % 9
 f8[ c( d) d] | \barNumberCheck #10
 a4( g16[) g'\staccato f\staccato e]\staccato | % 11
 a,4 r | % 12
 r8 d c4 | % 13
 c r | % 14
 r8 d c4 | % 15
 c f,8[\staccato f]\staccato | % 16
 f2 | % 17
 R2*4 | % 21
 f'2\p | % 22
 g | % 23
 r4 r8 a,8 | % 24
 a4( g8) r | % 25
 R2 | % 26
 r8 f'8[ f f] | % 27
 r d[ d d] | % 28
 e8 r r4 | % 29
 c8 r r4 | \barNumberCheck #30
 r8. f16 g4 | % 31
 \times 2/3 {g16[\f e d]} \times 2/3 {c[ h a]} \times 2/3 {g[ f' e]} \times 2/3 {d[ c h]} | % 32
 c4 r | % 33
 r8 d8[(\p e]) r | % 34
 r8. f16 g4 | % 35
 \times 2/3 {g16[\f e d]} \times 2/3 {c[ h a]} \times 2/3 {g[ f' e]} \times 2/3 {d[ c h]} | % 36
 c4 r | % 37
 r8 d8[(\p e]) r | % 38
 r8. f16 g4 | % 39
 g8[ g f e] | \barNumberCheck #40
 f8.[( g16]) g8[ a] | % 41
 g2:16 | % 42
 g2:16 | % 43
 c,2\f | % 44
 d | % 45
 c | % 46
 d | % 47
 c4 r | % 48
 r8 g'[ a f] | % 49
 e[ f] g[ g16 f] | \barNumberCheck #50
 e8[ <e g,>] <e g,>4 | % 51
 r8 f[\p e d] | % 52
 c8 g4 g8 | % 53
 g4 r8 h'8( | % 54
 c8[ e,(\f f) e(] | % 55
 d4) r | % 56
 R2 | % 57
 a2\p | % 58
 b2 | % 59
 e | \barNumberCheck #60
 f8[ d( c b)] | % 61
 a4 a8[( g]) | % 62
 f[ d'(\f c b]) | % 63
 \times 2/3 {a16[ b c]} \times 2/3 {d[ e f]} a8[( g]) | % 64
 f4 r | % 65
 f8[\p f f f] | % 66
 f,[ f f f] | % 67
 b4. b8 | % 68
 a4 e | % 69
 f r8 b | \barNumberCheck #70
 c4 r16 g'16[( f e]) | % 71
 \times 2/3 {f16[\f a g]} \times 2/3 {f[ e d]} \times 2/3 {c[ b' a]} \times 2/3 {g[ f e]} | % 72
 f4 r | % 73
 r8 b,8[(\p a]) r | % 74
 r8. b16 c4 | % 75
 \times 2/3 {c16[\f a' g]} \times 2/3{f[ e d]} \times 2/3 {c[ b' a]} \times 2/3 {g[ f e]} | % 76
 f4 r | % 77
 r8 g,8[(\p a]) r | % 78
 r8. b16 c4 | % 79
 c8[ c( e f]) | \barNumberCheck #80
 g4 f | % 81
 r8 d r d | % 82
 c2:16 | % 83
 c2:16 | % 84
 c2:16\f | % 85
 d2:16 | % 86
 d2:16 | % 87
 c4 r4\fermata | % 88
 f2 | % 89
 g | \barNumberCheck #90
 f | % 91
 g | % 92
 f4 r | % 93
 r8 a8[\ff b g] | % 94
 f r f r | % 95
 c4:16 c16[ c b b] | % 96
 a8[ f] f4 \bar"|."
}
759
\addQuote "IIAndanteVaIIMusic" { \IIAndanteVaIIMusic }
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771

IIAndanteSSoloMusic = \relative c'' {
 R2*16 | % 17
 c4. a16[( f]) | % 18
 e8.[( f32 g]) f8 r | % 19
 c'4. a16[( f]) | \barNumberCheck #20
 g8.[( a32 b]) a8 r | % 21
 r4 c4~ | % 22
 c c | % 23
 c8.[( d32 e f8]) a, | % 24
 a8. g16 g4 | % 25
 r8 c8 c b | % 26
772

773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
 \times 2/3 { a16[\melisma b g} a8] \times 2/3 { f'16[ e d]} \times 2/3 {c[ h a]} | % 27
 \times 2/3 { h16[ c a} h8] \times 2/3 { f'16[ e d]} \times 2/3 {d[ c h]} | % 28
 c8.[ d32 h c8]\melismaEnd b | % 29
 gis16[( a]) h[( c]) cis[( d]) e[( f]) | \barNumberCheck #30
 a,[( d]) f[( d]) c8[( \appoggiatura {e16} d8]) | % 31
 c4 r | % 32
 r8 g g g | % 33
 g8.[( a32 g c8]) e | % 34
 e16[( d]) f d c8.\([ \appoggiatura {e32} d16]\) | % 35
 c4 r | % 36
 r8 g g g | % 37
 g8.[( a32 g c8]) e | % 38
 e16[( d]) f d c8.[\( \appoggiatura {e32} d16]\) | % 39
 c8 g g g | \barNumberCheck #40
 \times 2/3 { g16[\melisma a g] } \times 2/3 { d'[ e f] } \times 2/3 { e[ d c]\melismaEnd } \times 2/3 { f[ e d]} | % 41
 g,4~ g16[( g']) \appoggiatura {f32} e16 \appoggiatura {d32} c16 | % 42
 d2\trill | % 43
 c4 r | % 44
 R2*7 | % 51
 c4 c | % 52
 c16[( h]) c8 c d | % 53
 e16[( c]) a[( g]) g8. f16 | % 54
 e4 r | % 55
 r8 c' c c | % 56
 \times 2/3 { c16[\melisma d b} c8] \times 2/3 {c16[ d b] } \times 2/3 { a[ b g]} | % 57
 \times 2/3 { fis16[ g e} fis8] d16[ fis a c] | % 58
 \times 2/3 { b16[ c a} b8] \times 2/3 {b16[ c a] } \times 2/3 { g[ a f]} | % 59
 \times 2/3 {e16[ f d} e8] c16[ e] \melismaEnd g16[( b]) | \barNumberCheck #60
 a8 f f f16[( g]) | % 61
 \times 2/3 { a16[( b c])} \times 2/3 { d[( e f])} c8[( b])\trill | % 62
 a4 r | % 63
 R2 | % 64
 f4 a8 c8 | % 65
 es4( c | % 66
 a) es | % 67
 \times 2/3 {d16[\melisma f e] } \times 2/3 { d[ e f]} \times 2/3 {e[ g f]} \times 2/3 {e[ f g]} | % 68
 \times 2/3 {f[ a g]} \times 2/3 {f[ g a]} \times 2/3 {g[ b a]} \times 2/3 {g[ a b]} | % 69
 \times 2/3 {a[\staccato a( b]} \times 2/3 {c[ d e])} f16[( c]) \melismaEnd b16 a | \barNumberCheck #70
 a8 g r4 | % 71
 R2 | % 72
 r8 c8 e, f | % 73
 g8.[( a32 b] \times 2/3 {a16[ b c]} \times 2/3 {d16[ e]) f16} | % 74
 g,16[ d'] \appoggiatura {c32} b16 a32[( g]) f8.[\( \appoggiatura {a32} g16]\) | % 75
 f4 r | % 76
 r8 c'8 c c | % 77
 g8.[( a32 b] \times 2/3 {a16[ b c]} \times 2/3 {d16[ e]) f16} | % 78
 g,16[( d']) \appoggiatura {c32} b16 a32[( g]) f8.[( \appoggiatura {a32} g16]) | % 79
 f8 c' c c | \barNumberCheck #80
 \times 2/3 { c16[\melisma d c]} \times 2/3 {b[ a g]} \times 2/3 {a[ b c]} \times 2/3 {d[ e f]} | % 81
 \times 2/3 {d[ f e]} \times 2/3 {d[ c b]} \times 2/3 {d[ c b]} \melismaEnd \times 2/3 {a[( g f]) } | % 82
 c'4( c16[) \appoggiatura d32 c16] \appoggiatura b32 a16 \appoggiatura g32 f16 | % 83
 g2 | % 84
 f4 r4 | % 85
 R2 | % 86
 r4 f8 f16 f | % 87
 f4(\fermata g8.[\trill\fermata f16]) | % 88
 f4 r | % 89
 R2*8 \bar"|."
}
832
\addQuote "IIAndanteSSoloMusic" { \IIAndanteSSoloMusic }
833
834

IIAndanteSSoloLyrics = \lyricmode {
835
836
 In -- tro -- i -- bo,
 in -- tro --
837
 % 20
838
839
 i -- bo do -- mum tu -- am,
 Do -- mi -- ne,
840
 % 25
841
842
 in ho -- lo -- cau -- stis,
 red -- dam ti -- bi
843
 % 30
844
845
 vo -- ta me -- a,
 quae di -- stin -- xe -- runt la -- bi -- a me --
846
 % 35
847
848
849
 a,
 quae di -- stin -- xe -- runt la -- bi -- a me -- a,
 quae di -- stin --
850
851
852
853
 % 40
 xe -- runt la -- bi -- a me -- a.
 % 45
 % 50
854
 In tro -- i -- bo do -- mum tu -- am, Do -- mi -- ne,
855
856
857
 % 55
 in ho -- lo -- cau -- stis,
 % 60
858
859
 red -- dam ti -- bi vo -- ta me -- a,
 quae di -- stin --
860
861
862
863
 % 65
 xe -- runt la -- bi -- a
 % 70
 me -- a,
864
 quae di -- stin -- xe -- runt la -- bi -- a me --
865
866
 % 75
 a,
867
868
 quae di -- stin -- xe -- runt la -- bi -- a me -- a,
 quae di -- stin --
869
870
871
872
873
874
875
 % 80
 xe -- runt la -- bi -- a me -- a,
 % 85
 la -- bi -- a me -- a.
 % 90
}

876
IIAndanteBCMusic = \relative c {
877
 r8 f8[ a f] | % 2
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
 c'8[ b] a4 | % 3
 r8 f16[ g] a8[ f] | % 4
 r8 c8[ f f,] | % 5
 r8 f'[ a f] | % 6
 r8 g[ e c] | % 7
 r8 f16[ g] a8[ f] | % 8
 r8 g8[ e c] | % 9
 f[ a( b) b] | \barNumberCheck #10
 r16 c[( h c]) c,[ b'\staccato a\staccato g]\staccato | % 11
 f4 r | % 12
 r8 b8[ c c,] | % 13
 f4 r | % 14
 r8 b8[ c c,] | % 15
 f4 f8[ f] | % 16
 f2 | % 17
 r8 f16[\p g] a8[ f] | % 18
 c'8[ b] a4 | % 19
 r8 f16[ g] a8[ f] | \barNumberCheck #20
 r8 c8[ f f,] | % 21
 r8 f'8[ a f] | % 22
 r8 g[ e c] | % 23
 r8 f[ a, b] | % 24
 r8 c8[ c' c,] | % 25
 c[ e f g] | % 26
 f[ f f f] | % 27
 f[ f f f] | % 28
 e[ e e e] | % 29
 f[ f f f] | \barNumberCheck #30
 f[ f g g,] | % 31
 c4\f r4 | % 32
 c8[ c\p h a] | % 33
 g[ f' e e] | % 34
 f[ f g g] | % 35
 c,4\f r | % 36
 r8 c8[\p h a] | % 37
 g[ f' e e] | % 38
 f[ f g g,] | % 39
 c[ e d c] | \barNumberCheck #40
 h[ h' c f,] | % 41
 g[ g g g] | % 42
 g,[ g g g ] | % 43
 c[\f c' e c] | % 44
 r g[ h g] | % 45
 r c[ e c] | % 46
 r d[ h g] | % 47
 c4 r | % 48
 r8 c[ c c] | % 49
 c[ f, g g,] | \barNumberCheck #50
 c8[ c'] c,4 | % 51
 c4\p r | % 52
 c c'8[ g] | % 53
 c,[ e' d g,] | % 54
 c[ c,\f c c] | % 55
 c[ c'\p a g] | % 56
 fis[ fis fis es] | % 57
 d[ d d d] | % 58
 d[ d d d] | % 59
 c[ c c c] | \barNumberCheck #60
 f4 f, | % 61
 r8 f'8[ g c,] | % 62
 f4 f,\f | % 63
 r8 f'8[ g c,] | % 64
 f4 r | % 65
 f8[\p f f f] | % 66
 f[ f f f] | % 67
 b[ b, b' b] | % 68
 a[ a e e] | % 69
 f4 r8 b,8 | \barNumberCheck #70
 c16[\staccato c'( h c)] c,[\staccato b'( a g)] | % 71
 f4\f r4 | % 72
 f8[ a(\p b a)] | % 73
 e8[( c f)] r | % 74
 r8 b,[ c c] | % 75
 f4\f r | % 76
 r8 a8[(\p e f]) | % 77
 e[( c f]) r | % 78
 r b,[ c c] | % 79
 f[ a( g f]) | \barNumberCheck #80
 e[ c f f,] | % 81
 b8 r b' r | % 82
 c[ c c c] | % 83
 c,[ c c c] | % 84
 f[\f f a f] | % 85
 r d[ f d] | % 86
 r8 h[ h h] | % 87
 c2\fermata | % 88
 f8[ f a f] | % 89
 r8 c[ e c] | \barNumberCheck #90
 r f16[ g] a8[ f] | % 91
 r c[ e c] | % 92
 f4 r | % 93
 r8 f'[\ff f f] | % 94
 f r b, r | % 95
 c[ c c, c] | % 96
 f[ f,] f'4 \bar"|."
}

Reinhold Kainhofer's avatar
Reinhold Kainhofer committed
975
IIAndanteFiguredBassMusic = \figuremode { \bassFigureStaffAlignmentDown
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
 \IIAndanteSettings
 s4 <6>8 s | % 2
 s <2> <6>4 | % 3
 s4 <6>8 s | % 4
 s <7> s4 | % 5
 s <6>8 s | % 6
 s <6> <6 5> <7> | % 7
 s4 <6>8 s | % 8
 s8 <6> <6 5> <7> | % 9
 s <6> s <6> | \barNumberCheck #10
986
 s16 \bassFigureExtendersOn <6 4> <6 4> <6 4> <5 3>16 s s s | % 11
987
 s2 | % 12
988
 s8 \bassFigureExtendersOff <6 5> <6 4> <5 3> | % 13
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
 s2 | % 14
 s8 <6 5> <6 4> <5 3> | % 15
 s2*2 | % 17
 s4 <6>8 s | % 18
 s <2> <6>4 | % 19
 s4 <6>8 s | \barNumberCheck #20
 s <7> s s| % 21
 s s <6> s | % 22
 s <6> <6 5> <7> | % 23
 s s <6> <7> | % 24
999
 \bassFigureExtendersOn <6 4>8 <6 4> <5 3> s | % 25
1000
 s <6> s <6 4 3> | % 26
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame